Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
68
Tuần này:
331
Tháng này:
1134
Tất cả:
130604

Ý kiến thăm dò

Quy hoạch xây dựng NTM

Ngày 22/11/2019 10:18:48

Quy hoạch xây dựng NTM

ñy ban nh©n d©n

x· tr­êng s¬n


Sè: /TTr- UBND

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tr­êng S¬n, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2011

tê tr×nh

V/v Xin phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi

x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2010 - 2020

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 491/Q§ - TTg, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2009 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh bé tiªu chÝ Quèc gia vÒ XD N«ng th«n míi.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2005/Q§ - UBND, ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa vÒ phª duyÖt §Ò ¸n XD N«ng th«n míi tØnh Thanh Hãa giai ®o¹n 2010 - 2020, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2030;

- C¨n cø C«ng v¨n sè 3140/UBND-NN, ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc chän x· Tr­êng S¬n lµ 01 trong 11 x· cña tØnh lµm ®iÓm XD N«ng th«n míi tØnh Thanh Hãa giai ®o¹n 2010 - 2012.

- Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé x· Tr­êng S¬n khãa 25, nhiÖm kú 2010-2015 vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n hãa - x· héi - x©y dùng x· N«ng th«n míi.

UBND x· Tr­êng S¬n lËp tê tr×nh, tr×nh H§ND x· kú häp thø 15 khãa 17 vÒ quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n víi c¸c néi dung sau:

1. Tªn quy ho¹ch: Quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2011 - 2020.

2. §¬n vÞ t­ vÊn: §oµn quy ho¹ch, kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ N«ng - L©m - NghiÖp Thanh hãa.

3. Chñ tr× quy ho¹ch: §¶ng ñy - UBND - Ban Chñ nhiÖm HTX DVNN.

4. DuyÖt quy ho¹ch: Chñ tÞch UBND huyÖn N«ng Cèng.

5. Ph¹m vi cña quy ho¹ch:

- VÒ thêi gian: thùc hiÖn quy ho¹ch ph©n kú theo giai ®o¹n: 5 - 10 n¨m.

- Trong ranh giíi hµnh chÝnh cña x·.

* Quy ho¹ch gåm 5 phÇn chÝnh:

- PhÇn thø nhÊt: §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng.

- PhÇn thø hai: C¸c dù b¸o ph¸t triÓn N«ng th«n míi.

- PhÇn thø ba: §Þnh h­íng quy ho¹ch x©y dùng x· N«ng th«n míi.

- PhÇn thø t­: C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­.

- PhÇn thø n¨m: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

a/ Môc tiªu quy ho¹ch:

Quy ho¹ch hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Þa bµn x· Tr­êng S¬n theo h­íng ®ång bé, ph¸t triÓn cã sù chän läc vµ kÕ thõa hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn t¹i. Quy ho¹ch c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn kÕt hîp nÐt kiÕn tróc hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng; Võa phï hîp víi b¶n s¾c ®Þa ph­¬ng võa phï hîp víi quy ho¹ch chung cña HuyÖn, TØnh; Ph¸t huy tèi ®a néi lùc, tËn dông c¸c hç trî tõ bªn ngoµi, lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu Quèc gia vÒ X©y dùng N«ng th«n míi trªn ®Þa bµn x·.

b/ ®Þnh h­íng quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi

i/ C¬ cÊu ph©n khu chøc n¨ng:

1. Khu vùc s¶n xuÊt N«ng nghiÖp:

Tæng diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2020 ®¹t 368,51 ha (ChiÕm 62,3% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn). Bao gåm: + §Êt s¶n xuÊt N«ng nghiÖp: 315,11 ha;

+ §Êt L©m nghiÖp: 46,81 ha;

+ §Êt nu«i trång thñy s¶n: 6,59 ha;

2. Khu vùc s¶n xuÊt C«ng nghiÖp t¹i khu ®ång s¸c: Thuéc ®Êt lóa cña 2 lµng Thä Tiªn vµ Phóc Thä. DiÖn tÝch: 22,93 ha.

3. Khu vùc s¶n xuÊt TiÓu thñ c«ng nghiÖp - lµng nghÒ - dÞch vô th­¬ng m¹i: T¹i khu §ång Bå, §ång TrÐn, Ao Do, §ång ¸c. DiÖn tÝch: 10,42 ha.

4. Khu trung t©m x·:

* C«ng së x·: æn ®Þnh t¹i vÞ trÝ hiÖn nay, cÇn më réng khu«n viªn vÒ phÝa B¾c cho th¼ng víi tr­êng MÇm Non.

* Khu trung t©m v¨n hãa thÓ thao x·: N©ng cÊp s©n thÓ thao, x©y dùng míi Nhµ v¨n hãa t¹i khu ®Êt chî hiÖn nay.

Quy m«, diÖn tÝch: 1,6 ha - TÇng cao x©y dùng hai tÇng.

* Khu y tÕ: §­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ, chØ ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y dùng hoµn thiÖn theo tiªu chÝ Tr¹m chuÈn quèc gia.

* Tr­êng MÇm Non: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay, më réng vÒ phÝa B¾c ra s©n vËn ®éng. DiÖn tÝch 180 m2. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp tr­êng líp häc, khu«n viªn, s©n ch¬i, b·i tËp theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng TiÓu häc: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng THCS: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng PTTH N«ng Cèng IV: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

5. Nhµ v¨n hãa lµng: æn ®Þnh vÞ trÝ diÖn tÝch c¸c Nhµ v¨n hãa lµng nh­ hiÖn nay. §Çu t­ kinh phÝ n©ng cÊp, c¶i t¹o mua s¾m trang thiÕt bÞ néi thÊt Quy ho¹ch n©ng cÊp s©n thÓ dôc thÓ thao ®Ó thùc sù trë thµnh khu trung t©m v¨n hãa cña lµng.

6. Khu thÓ thao lµng: Gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng c¸c khu thÓ thao hiÖn cã, tiÕn hµnh ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó n©ng cÊp, x©y dùng míi 3 khu thÓ thao; DiÖn tÝch: 3.000 m2 (V¨n §«: 1.000m2, BÊt Né: 1.000m2, Trung Yªn: 1.000m2), mua s¾m c¸c dông cô thÓ dôc thÓ thao.

7. §Þnh h­íng ph©n bè hÖ thèng d©n c­:

a) C¶i t¹i, chØnh trang khu d©n c­ hiÖn cã:

Trªn c¬ së t«n träng thùc tÕ, c¸c hé gia ®×nh cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh­: Nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phô ph¶i ®¶m b¶o liªn hoµn khÐp kÝn, tho¸ng m¸t, hîp vÖ sinh, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. HÖ thèng t­êng rµo, cæng ngâ, khu«n viªn ph¶i ®­îc chØnh trang x©y dùng ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ hµi hßa cho tõng khu vùc, ®¶m b¶o nÐt ®Ñp lµng quª.

b) §èi víi ®Êt quy ho¹ch khu d©n c­ míi: Trªn c¬ së

- LiÒn c­, liÒn canh, thuËn lîi giao th«ng ®i l¹i vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch khu d©n c­ ®Õn khu vùc canh t¸c kh«ng lín h¬n 2 Km.

- LÊp dµy nh÷ng vÞ trÝ ®Êt N«ng nghiÖp xen trong khu d©n c­, t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c khu d©n c­ tËp trung.

- Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng hiÖn t¹i víi dù kiÕn ph¸t triÓn t­¬ng lai.

7. Khu nghÜa trang nh©n d©n: æn ®Þnh khu nghÜa trang hiÖn cã, ®Çu t­, chØnh trang, c¶i t¹o x©y dùng t­êng rµo, cæng ra vµo, ®­êng giao th«ng, x©y dùng quy chÕ qu¶n lý - sö dông nghÜa trang.

Më réng nghÜa trang §¸ Bïa; DiÖn tÝch: 600 m2 ra ®Êt canh t¸c lµng Phóc Thä. X©y míi khu nghÜa trang Cån §anh; DiÖn tÝch 5.000 m2.

8. Khu b·i r¸c: æn ®Þnh vÞ trÝ diÖn tÝch c¸c khu b·i chøa r¸c th¶i ®· ®­îc quy ho¹ch cho c¸c lµng nh­ hiÖn nay. §Çu t­ x©y dùng khu«n viªn, ®¶m b¶o hîp vÖ sinh.

Më réng khu b·i r¸c th¶i t¹i ch©n nói lµng BÊt Né, quy m« 3.000 m2. §Çu t­ x©y dùng mÆt b»ng. khu«n viªn thµnh b·i r¸c chÝnh cña x·.

9. HÖ thèng giao th«ng:

- §­êng liªn x·: Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2020, ®¹t cÊp thiÕt kÕ ®­êng cÊp VI. MÆt c¾t ngang ¸p dông cho c¸c tuyÕn ®­êng liªn x·. §­êng quy ho¹ch 2 lµn xe: Trong ®ã:

+ ChiÒu réng mçi lµn xe: 3,5 m.

+ MÆt c¾t ngang ®­êng réng: 11,5 m;

+ Réng mÆt ®­êng: 7,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 2 m (qua khu d©n c­). Réng 2 x 1 m (ngoµi khu d©n c­).

- C¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n, trôc chÝnh th«n cã mÆt c¾t ngang réng tõ 7 - 9 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3,5 - 5m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 2 m (qua khu d©n c­). Réng 2 x 1 m (ngoµi khu d©n c­).

- C¸c tuyÕn ®­êng nh¸nh trong th«n, ®­êng ngâ xãm cã chiÒu réng mÆt c¾t ngang réng 6,5 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 1.5 m.

10. §­êng trôc chÝnh néi ®ång:

- C¸c tuyÕn ®­êng trôc chÝnh néi ®ång cã mÆt c¾t ngang réng: 4 - 5,5 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3 -3,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 0.5 m ®Õn 2 x 1 m..

- §êng trôc nh¸nh néi ®ång cã mÆt c¾t ngang réng: 1,5 - 3,5 m.

10. B·i ®â xe: X©y dùng ®iÓm ®æ xe t¹i khu §ång ¸c, M· cè. DiÖn tÝch 2.000 m2.

11. HÖ thèng thñy lîi: æn ®Þnh hÖ thèng kªnh m­îng hiÖn cã, ®Çu t­ x©y dùng kiªn cè hãa hÖ thèng kªnh m­¬ng.

12. HÖ thèng cÊp n­íc: X©y dùng 1 tr¹m cÊp n­íc s¹ch. Víi:

- C«ng suÊt: 500 m3/ ngµy ®ªm;

- Nguån n­íc cÊp: Sö dông nguån n­íc ngÇm.

13. HÖ thèng cÊp ®iÖn:

- X©y dùng míi 3 tr¹m biÕn ¸p:

+ C«ng suÊt: 540 KVA.

+ §¶m b¶o ®iÖn n¨ng: 200Kw /ng­êi/n¨m (giai ®o¹n ®Çu 10 n¨m); 500Kw /ng­êi/n¨m (giai ®o¹n sau 10 n¨m).

d/ vèn vµ nguån vèn:

Tæng vèn ®Çu t­: 114.624 triÖu ®ång. Trong ®ã:

- Vèn lång nghÐp tõ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n: 30.640 triÖu ®ång.

- Vèn thùc hiÖn x©y dùng theo ch­¬ng tr×nh NTM:

+ Vèn trung ­¬ng (Theo Q§ 800/TTg): 24.618 triÖu ®ång.

+ Vèn ®Þa ph­¬ng: 11.901 triÖu ®ång.

+ Vèn d©n gãp: 7.696 triÖu ®ång.

+ Vèn tÝn dông: 23.283 triÖu ®ång.

+ Vèn kh¸c: 16.490 triÖu ®ång.

(PhÇn chi tiÕt cã b¸o c¸o thuyÕt minh quy ho¹ch kÌm theo)

Trªn ®©y, lµ néi dung chÝnh cña Quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2010 - 2020. KÝnh tr×nh H§ND kú häp thø 15, khãa 17 xem xÐt, cho NghÞ quyÕt thùc hiÖn.

N¬i nhËn:

- TT H§ND ;

- L­u VP - UBND x·

tm. ñy ban nh©n d©n x·

Chñ tÞch

NguyÔn B¸ Thµnh

Quy hoạch xây dựng NTM

Đăng lúc: 22/11/2019 10:18:48 (GMT+7)

Quy hoạch xây dựng NTM

ñy ban nh©n d©n

x· tr­êng s¬n


Sè: /TTr- UBND

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tr­êng S¬n, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2011

tê tr×nh

V/v Xin phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi

x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2010 - 2020

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 491/Q§ - TTg, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2009 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh bé tiªu chÝ Quèc gia vÒ XD N«ng th«n míi.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2005/Q§ - UBND, ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa vÒ phª duyÖt §Ò ¸n XD N«ng th«n míi tØnh Thanh Hãa giai ®o¹n 2010 - 2020, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2030;

- C¨n cø C«ng v¨n sè 3140/UBND-NN, ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc chän x· Tr­êng S¬n lµ 01 trong 11 x· cña tØnh lµm ®iÓm XD N«ng th«n míi tØnh Thanh Hãa giai ®o¹n 2010 - 2012.

- Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé x· Tr­êng S¬n khãa 25, nhiÖm kú 2010-2015 vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n hãa - x· héi - x©y dùng x· N«ng th«n míi.

UBND x· Tr­êng S¬n lËp tê tr×nh, tr×nh H§ND x· kú häp thø 15 khãa 17 vÒ quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n víi c¸c néi dung sau:

1. Tªn quy ho¹ch: Quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2011 - 2020.

2. §¬n vÞ t­ vÊn: §oµn quy ho¹ch, kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ N«ng - L©m - NghiÖp Thanh hãa.

3. Chñ tr× quy ho¹ch: §¶ng ñy - UBND - Ban Chñ nhiÖm HTX DVNN.

4. DuyÖt quy ho¹ch: Chñ tÞch UBND huyÖn N«ng Cèng.

5. Ph¹m vi cña quy ho¹ch:

- VÒ thêi gian: thùc hiÖn quy ho¹ch ph©n kú theo giai ®o¹n: 5 - 10 n¨m.

- Trong ranh giíi hµnh chÝnh cña x·.

* Quy ho¹ch gåm 5 phÇn chÝnh:

- PhÇn thø nhÊt: §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng.

- PhÇn thø hai: C¸c dù b¸o ph¸t triÓn N«ng th«n míi.

- PhÇn thø ba: §Þnh h­íng quy ho¹ch x©y dùng x· N«ng th«n míi.

- PhÇn thø t­: C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­.

- PhÇn thø n¨m: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

a/ Môc tiªu quy ho¹ch:

Quy ho¹ch hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Þa bµn x· Tr­êng S¬n theo h­íng ®ång bé, ph¸t triÓn cã sù chän läc vµ kÕ thõa hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn t¹i. Quy ho¹ch c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn kÕt hîp nÐt kiÕn tróc hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng; Võa phï hîp víi b¶n s¾c ®Þa ph­¬ng võa phï hîp víi quy ho¹ch chung cña HuyÖn, TØnh; Ph¸t huy tèi ®a néi lùc, tËn dông c¸c hç trî tõ bªn ngoµi, lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu Quèc gia vÒ X©y dùng N«ng th«n míi trªn ®Þa bµn x·.

b/ ®Þnh h­íng quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi

i/ C¬ cÊu ph©n khu chøc n¨ng:

1. Khu vùc s¶n xuÊt N«ng nghiÖp:

Tæng diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2020 ®¹t 368,51 ha (ChiÕm 62,3% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn). Bao gåm: + §Êt s¶n xuÊt N«ng nghiÖp: 315,11 ha;

+ §Êt L©m nghiÖp: 46,81 ha;

+ §Êt nu«i trång thñy s¶n: 6,59 ha;

2. Khu vùc s¶n xuÊt C«ng nghiÖp t¹i khu ®ång s¸c: Thuéc ®Êt lóa cña 2 lµng Thä Tiªn vµ Phóc Thä. DiÖn tÝch: 22,93 ha.

3. Khu vùc s¶n xuÊt TiÓu thñ c«ng nghiÖp - lµng nghÒ - dÞch vô th­¬ng m¹i: T¹i khu §ång Bå, §ång TrÐn, Ao Do, §ång ¸c. DiÖn tÝch: 10,42 ha.

4. Khu trung t©m x·:

* C«ng së x·: æn ®Þnh t¹i vÞ trÝ hiÖn nay, cÇn më réng khu«n viªn vÒ phÝa B¾c cho th¼ng víi tr­êng MÇm Non.

* Khu trung t©m v¨n hãa thÓ thao x·: N©ng cÊp s©n thÓ thao, x©y dùng míi Nhµ v¨n hãa t¹i khu ®Êt chî hiÖn nay.

Quy m«, diÖn tÝch: 1,6 ha - TÇng cao x©y dùng hai tÇng.

* Khu y tÕ: §­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ, chØ ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y dùng hoµn thiÖn theo tiªu chÝ Tr¹m chuÈn quèc gia.

* Tr­êng MÇm Non: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay, më réng vÒ phÝa B¾c ra s©n vËn ®éng. DiÖn tÝch 180 m2. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp tr­êng líp häc, khu«n viªn, s©n ch¬i, b·i tËp theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng TiÓu häc: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng THCS: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

* Tr­êng PTTH N«ng Cèng IV: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn nay vµ quy m« ®Êt ®ai. §Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt tr­êng líp häc theo tiªu chÝ Tr­êng chuÈn quèc gia.

5. Nhµ v¨n hãa lµng: æn ®Þnh vÞ trÝ diÖn tÝch c¸c Nhµ v¨n hãa lµng nh­ hiÖn nay. §Çu t­ kinh phÝ n©ng cÊp, c¶i t¹o mua s¾m trang thiÕt bÞ néi thÊt Quy ho¹ch n©ng cÊp s©n thÓ dôc thÓ thao ®Ó thùc sù trë thµnh khu trung t©m v¨n hãa cña lµng.

6. Khu thÓ thao lµng: Gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng c¸c khu thÓ thao hiÖn cã, tiÕn hµnh ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó n©ng cÊp, x©y dùng míi 3 khu thÓ thao; DiÖn tÝch: 3.000 m2 (V¨n §«: 1.000m2, BÊt Né: 1.000m2, Trung Yªn: 1.000m2), mua s¾m c¸c dông cô thÓ dôc thÓ thao.

7. §Þnh h­íng ph©n bè hÖ thèng d©n c­:

a) C¶i t¹i, chØnh trang khu d©n c­ hiÖn cã:

Trªn c¬ së t«n träng thùc tÕ, c¸c hé gia ®×nh cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh­: Nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phô ph¶i ®¶m b¶o liªn hoµn khÐp kÝn, tho¸ng m¸t, hîp vÖ sinh, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. HÖ thèng t­êng rµo, cæng ngâ, khu«n viªn ph¶i ®­îc chØnh trang x©y dùng ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ hµi hßa cho tõng khu vùc, ®¶m b¶o nÐt ®Ñp lµng quª.

b) §èi víi ®Êt quy ho¹ch khu d©n c­ míi: Trªn c¬ së

- LiÒn c­, liÒn canh, thuËn lîi giao th«ng ®i l¹i vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch khu d©n c­ ®Õn khu vùc canh t¸c kh«ng lín h¬n 2 Km.

- LÊp dµy nh÷ng vÞ trÝ ®Êt N«ng nghiÖp xen trong khu d©n c­, t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c khu d©n c­ tËp trung.

- Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng hiÖn t¹i víi dù kiÕn ph¸t triÓn t­¬ng lai.

7. Khu nghÜa trang nh©n d©n: æn ®Þnh khu nghÜa trang hiÖn cã, ®Çu t­, chØnh trang, c¶i t¹o x©y dùng t­êng rµo, cæng ra vµo, ®­êng giao th«ng, x©y dùng quy chÕ qu¶n lý - sö dông nghÜa trang.

Më réng nghÜa trang §¸ Bïa; DiÖn tÝch: 600 m2 ra ®Êt canh t¸c lµng Phóc Thä. X©y míi khu nghÜa trang Cån §anh; DiÖn tÝch 5.000 m2.

8. Khu b·i r¸c: æn ®Þnh vÞ trÝ diÖn tÝch c¸c khu b·i chøa r¸c th¶i ®· ®­îc quy ho¹ch cho c¸c lµng nh­ hiÖn nay. §Çu t­ x©y dùng khu«n viªn, ®¶m b¶o hîp vÖ sinh.

Më réng khu b·i r¸c th¶i t¹i ch©n nói lµng BÊt Né, quy m« 3.000 m2. §Çu t­ x©y dùng mÆt b»ng. khu«n viªn thµnh b·i r¸c chÝnh cña x·.

9. HÖ thèng giao th«ng:

- §­êng liªn x·: Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2020, ®¹t cÊp thiÕt kÕ ®­êng cÊp VI. MÆt c¾t ngang ¸p dông cho c¸c tuyÕn ®­êng liªn x·. §­êng quy ho¹ch 2 lµn xe: Trong ®ã:

+ ChiÒu réng mçi lµn xe: 3,5 m.

+ MÆt c¾t ngang ®­êng réng: 11,5 m;

+ Réng mÆt ®­êng: 7,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 2 m (qua khu d©n c­). Réng 2 x 1 m (ngoµi khu d©n c­).

- C¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n, trôc chÝnh th«n cã mÆt c¾t ngang réng tõ 7 - 9 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3,5 - 5m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 2 m (qua khu d©n c­). Réng 2 x 1 m (ngoµi khu d©n c­).

- C¸c tuyÕn ®­êng nh¸nh trong th«n, ®­êng ngâ xãm cã chiÒu réng mÆt c¾t ngang réng 6,5 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 1.5 m.

10. §­êng trôc chÝnh néi ®ång:

- C¸c tuyÕn ®­êng trôc chÝnh néi ®ång cã mÆt c¾t ngang réng: 4 - 5,5 m. Trong ®ã:

+ Réng mÆt ®­êng: 3 -3,5 m;

+ Réng lÒ ®­êng: 2 x 0.5 m ®Õn 2 x 1 m..

- §êng trôc nh¸nh néi ®ång cã mÆt c¾t ngang réng: 1,5 - 3,5 m.

10. B·i ®â xe: X©y dùng ®iÓm ®æ xe t¹i khu §ång ¸c, M· cè. DiÖn tÝch 2.000 m2.

11. HÖ thèng thñy lîi: æn ®Þnh hÖ thèng kªnh m­îng hiÖn cã, ®Çu t­ x©y dùng kiªn cè hãa hÖ thèng kªnh m­¬ng.

12. HÖ thèng cÊp n­íc: X©y dùng 1 tr¹m cÊp n­íc s¹ch. Víi:

- C«ng suÊt: 500 m3/ ngµy ®ªm;

- Nguån n­íc cÊp: Sö dông nguån n­íc ngÇm.

13. HÖ thèng cÊp ®iÖn:

- X©y dùng míi 3 tr¹m biÕn ¸p:

+ C«ng suÊt: 540 KVA.

+ §¶m b¶o ®iÖn n¨ng: 200Kw /ng­êi/n¨m (giai ®o¹n ®Çu 10 n¨m); 500Kw /ng­êi/n¨m (giai ®o¹n sau 10 n¨m).

d/ vèn vµ nguån vèn:

Tæng vèn ®Çu t­: 114.624 triÖu ®ång. Trong ®ã:

- Vèn lång nghÐp tõ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n: 30.640 triÖu ®ång.

- Vèn thùc hiÖn x©y dùng theo ch­¬ng tr×nh NTM:

+ Vèn trung ­¬ng (Theo Q§ 800/TTg): 24.618 triÖu ®ång.

+ Vèn ®Þa ph­¬ng: 11.901 triÖu ®ång.

+ Vèn d©n gãp: 7.696 triÖu ®ång.

+ Vèn tÝn dông: 23.283 triÖu ®ång.

+ Vèn kh¸c: 16.490 triÖu ®ång.

(PhÇn chi tiÕt cã b¸o c¸o thuyÕt minh quy ho¹ch kÌm theo)

Trªn ®©y, lµ néi dung chÝnh cña Quy ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi x· Tr­êng S¬n giai ®o¹n 2010 - 2020. KÝnh tr×nh H§ND kú häp thø 15, khãa 17 xem xÐt, cho NghÞ quyÕt thùc hiÖn.

N¬i nhËn:

- TT H§ND ;

- L­u VP - UBND x·

tm. ñy ban nh©n d©n x·

Chñ tÞch

NguyÔn B¸ Thµnh