Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
68
Tuần này:
342
Tháng này:
1145
Tất cả:
130615

Ý kiến thăm dò

So sáng chỉ tiêu Đại hội

Ngày 24/10/2019 15:30:06

Trong 02 ngày 31/03 và 01/04 năm 2015, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI diễn ra thành công. Đại hội đã Nghị quyết thông qua 21chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng (trong đó: về kinh tế là 06 chỉ tiêu; văn hóa xã hội là 10 chỉ tiêu; an ninh quốc phòng là 02 chỉ tiêu; xây dựng đảng là 03 chỉ tiêu.) Gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI trong điều kiện chính trị - xã hội ổn định, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường; nhiều chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng nâng cao. Bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức: Sản xuất nông nghiệp còn độc canh, các mô hình mới chưa phát huy được hiệu quả, chăn nuôi nhỏ lẻ, dịch bệnh; ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, giá cả thị trường, thiên tai diễn biến khó lường đã tác động đến tư tưởng của nhân dân; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa thật sự quyết liệt, có việc hiệu quả chưa cao. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn, bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện Nghị quyết

So sáng chỉ tiêu Đại hội

Đăng lúc: 24/10/2019 15:30:06 (GMT+7)

Trong 02 ngày 31/03 và 01/04 năm 2015, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI diễn ra thành công. Đại hội đã Nghị quyết thông qua 21chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng (trong đó: về kinh tế là 06 chỉ tiêu; văn hóa xã hội là 10 chỉ tiêu; an ninh quốc phòng là 02 chỉ tiêu; xây dựng đảng là 03 chỉ tiêu.) Gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI trong điều kiện chính trị - xã hội ổn định, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường; nhiều chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng nâng cao. Bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức: Sản xuất nông nghiệp còn độc canh, các mô hình mới chưa phát huy được hiệu quả, chăn nuôi nhỏ lẻ, dịch bệnh; ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, giá cả thị trường, thiên tai diễn biến khó lường đã tác động đến tư tưởng của nhân dân; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa thật sự quyết liệt, có việc hiệu quả chưa cao. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn, bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện Nghị quyết