Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
1236
Tuần này:
2007
Tháng này:
15047
Tất cả:
223249

Ý kiến thăm dò

Cộng đồng dân cư

Ngày 24/08/2021 15:02:54

Toàn xã có tổng số hộ: 1.174 hộ; Dân số: 4.285 khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi: 2.358 lao động, tỷ lệ tăng dân số là 0,47%.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của toàn huyện, nông nghiệp, nông dân, nông thôn xã Trường Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đảng Bộ và nhân dân xã nhà đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt khá, cơ cấu kinh tế hợp lý; Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm luôn đạt từ 10% trở lên: Năm 2013 (xã đạt chuẩn nông thôn mới) thu nhập bình quân đầu người đạt: 19,9 triệu đồng/người/năm; tháng 6 năm 2020 đạt: 58,86 triệu đồng/người/năm; tháng 6 năm 2021: 69,5 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường luông được quan tâm chú trọng: quy hoạch, đầu tư sớm, với nhiều nguồn huy động linh hoạt hợp pháp khác nhau (từ các chương trình của Nhà nước các cấp, hỗ trợ của con em xâ quê, sự vào cuộc của danh nghiệp, xã hội hóa từ người dân, ...). Đến nay, trên địa bàn xã có 8 trạm biến áp, với tổng công suất 2.000KVA, ngoài hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp ở khu trung tâm, trên tuyến tỉnh lộ 525, thì 100% các tuyến giao thông nông thôn đều có điện chiếu sáng công cộng.

100% các tuyến đường giao thông nông thôn, gần 90% các trục chính nội đồng đã được nhựa hóa, bê tông hóa; Gần 90% kênh nội đồng đã được kiên cố hóa, các tuyến đường giao thông đều có kênh thoát nước dọc, Riêng khu trung tâm, dọc tuyến tỉnh lộ 525 đã được đầu từ kênh thoát nước dọc, bó - lát vỉa hè đảm bảo hàng lang an toàn giao thông và cảnh quan chung.

Công tác bảo vệ môi trường - tạo cảnh quan chung luôn được quan tâm chú trọng: Các khu dân cư đều có hệ thống kênh tiêu nước thải (trong đó 81,3% đã có nắp đậy). Các tuyến đường trên địa bàn toàn xã (bao gồm các trục đường chính, đường trục xã, đường ngõ xóm) đã được trồng cây xanh, cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến trên địa bàn toàn xã là: 21,35/24,39 đạt tỷ lệ: 87,54%;

Xã có 3 trường học, 1 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra thường xuyên, rộng khắp. 100% các làng, cơ quan đạt danh hiệu làng văn hóa, cơ quan văn hóa.

Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể luôn đạt vững mạnh xuất sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao; Mô hình Camera an ninh đồng bộ trên các điểm nút giao thông, và những điểm sinh hoạt cộng đồng có vai trò rất cao trong phòng tránh tội phạm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn một lòng tin theo Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định khác của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa.

Xác định việc xây dựng thôn, xã Nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục (chỉ có điểm bắt đầu - không có điểm kết thúc) hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã, trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Nhận thức được điều đó, xã Trường Sơn luôn là đơn vị tiên phong của huyện Nông Cống trong phong trào xây dựng NTM.

Sau khi hoàn thành các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững và duy trì các tiêu chí đạt chuẩn và phấn đấu xây dựng thôn, xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, UBND xã Trường Sơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã đã tập trung phân tích vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, phân chia trách nhiệm chung thành nhiều phần việc nhỏ, để giao cho các tổ chức, cụm dân cư chủ động thực hiện, theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Toàn xã có tổng số hộ: 1.174 hộ; Dân số: 4.285 khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi: 2.358 lao động, tỷ lệ tăng dân số là 0,47%.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của toàn huyện, nông nghiệp, nông dân, nông thôn xã Trường Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đảng Bộ và nhân dân xã nhà đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt khá, cơ cấu kinh tế hợp lý; Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm luôn đạt từ 10% trở lên: Năm 2013 (xã đạt chuẩn nông thôn mới) thu nhập bình quân đầu người đạt: 19,9 triệu đồng/người/năm; tháng 6 năm 2020 đạt: 58,86 triệu đồng/người/năm; tháng 6 năm 2021: 69,5 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường luông được quan tâm chú trọng: quy hoạch, đầu tư sớm, với nhiều nguồn huy động linh hoạt hợp pháp khác nhau (từ các chương trình của Nhà nước các cấp, hỗ trợ của con em xâ quê, sự vào cuộc của danh nghiệp, xã hội hóa từ người dân, ...). Đến nay, trên địa bàn xã có 8 trạm biến áp, với tổng công suất 2.000KVA, ngoài hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp ở khu trung tâm, trên tuyến tỉnh lộ 525, thì 100% các tuyến giao thông nông thôn đều có điện chiếu sáng công cộng.

100% các tuyến đường giao thông nông thôn, gần 90% các trục chính nội đồng đã được nhựa hóa, bê tông hóa; Gần 90% kênh nội đồng đã được kiên cố hóa, các tuyến đường giao thông đều có kênh thoát nước dọc, Riêng khu trung tâm, dọc tuyến tỉnh lộ 525 đã được đầu từ kênh thoát nước dọc, bó - lát vỉa hè đảm bảo hàng lang an toàn giao thông và cảnh quan chung.

Công tác bảo vệ môi trường - tạo cảnh quan chung luôn được quan tâm chú trọng: Các khu dân cư đều có hệ thống kênh tiêu nước thải (trong đó 81,3% đã có nắp đậy). Các tuyến đường trên địa bàn toàn xã (bao gồm các trục đường chính, đường trục xã, đường ngõ xóm) đã được trồng cây xanh, cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến trên địa bàn toàn xã là: 21,35/24,39 đạt tỷ lệ: 87,54%;

Xã có 3 trường học, 1 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra thường xuyên, rộng khắp. 100% các làng, cơ quan đạt danh hiệu làng văn hóa, cơ quan văn hóa.

Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể luôn đạt vững mạnh xuất sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao; Mô hình Camera an ninh đồng bộ trên các điểm nút giao thông, và những điểm sinh hoạt cộng đồng có vai trò rất cao trong phòng tránh tội phạm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn một lòng tin theo Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định khác của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa.

Xác định việc xây dựng thôn, xã Nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục (chỉ có điểm bắt đầu - không có điểm kết thúc) hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã, trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Nhận thức được điều đó, xã Trường Sơn luôn là đơn vị tiên phong của huyện Nông Cống trong phong trào xây dựng NTM.

Sau khi hoàn thành các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững và duy trì các tiêu chí đạt chuẩn và phấn đấu xây dựng thôn, xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, UBND xã Trường Sơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã đã tập trung phân tích vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, phân chia trách nhiệm chung thành nhiều phần việc nhỏ, để giao cho các tổ chức, cụm dân cư chủ động thực hiện, theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia.